023 – Bầu trời đêm

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về Thực hiện bởi CMG 19 hình nền tĩnh (1920 x 1080) Được phép dùng cho in ấn, trình chiếu, học Kinh Thánh, chia sẻ Facebook…. Tuyệt đối không dùng với mục đích tạo ra lợi nhuận dưới bất kỳ hình thức nào khác. Chia sẻ:…

022 – Thương khó

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về Thực hiện bởi CMG 6 hình nền tĩnh Full HD (1920 x 1080) Được phép dùng cho in ấn, trình chiếu, học Kinh Thánh, chia sẻ Facebook…. Tuyệt đối không dùng với mục đích tạo ra lợi nhuận dưới bất kỳ hình thức nào khác.…

021 – Ngôi sao Giáng sinh

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về Thực hiện bởi CMG 18 hình nền tĩnh Full HD (1920 x 1080) Được phép dùng cho in ấn, trình chiếu, học Kinh Thánh, chia sẻ Facebook…. Tuyệt đối không dùng với mục đích tạo ra lợi nhuận dưới bất kỳ hình thức nào khác.…

020 – Mây trời

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về Thực hiện bởi CMG 20 hình nền tĩnh (5184 x 2916) Được phép dùng cho in ấn, trình chiếu, học Kinh Thánh, chia sẻ Facebook…. Tuyệt đối không dùng với mục đích tạo ra lợi nhuận dưới bất kỳ hình thức nào khác. Chia sẻ:…

019 – Mưa sao băng

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về Thực hiện bởi CMG 23 hình nền tĩnh (1920 x 1080) Được phép dùng cho in ấn, trình chiếu, học Kinh Thánh, chia sẻ Facebook…. Tuyệt đối không dùng với mục đích tạo ra lợi nhuận dưới bất kỳ hình thức nào khác. Chia sẻ:…

018 – Màu nước Đen

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về Thực hiện bởi CMG 14 hình nền tĩnh (5184 x 2916) Được phép dùng cho in ấn, trình chiếu, học Kinh Thánh, chia sẻ Facebook…. Tuyệt đối không dùng với mục đích tạo ra lợi nhuận dưới bất kỳ hình thức nào khác. Chia sẻ:…

017 – Màu nước Vàng

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về Thực hiện bởi CMG 22 hình nền tĩnh (5184 x 2916) Được phép dùng cho in ấn, trình chiếu, học Kinh Thánh, chia sẻ Facebook…. Tuyệt đối không dùng với mục đích tạo ra lợi nhuận dưới bất kỳ hình thức nào khác. Chia sẻ:…

016 – Hoa văn

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về Thực hiện bởi CMG 25 hình nền tĩnh (2048 x 1152) Được phép dùng cho in ấn, trình chiếu, học Kinh Thánh, chia sẻ Facebook…. Tuyệt đối không dùng với mục đích tạo ra lợi nhuận dưới bất kỳ hình thức nào khác. Chia sẻ:…

015 – Dòng chảy lấp lánh

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về Thực hiện bởi CMG 26 hình nền tĩnh (1920 x 1080) Được phép dùng cho in ấn, trình chiếu, học Kinh Thánh, chia sẻ Facebook…. Tuyệt đối không dùng với mục đích tạo ra lợi nhuận dưới bất kỳ hình thức nào khác. Chia sẻ:…

014 – Màu Gradient

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về Thực hiện bởi CMG 20 hình nền tĩnh (4900 x 2756) Được phép dùng cho in ấn, trình chiếu, học Kinh Thánh, chia sẻ Facebook…. Tuyệt đối không dùng với mục đích tạo ra lợi nhuận dưới bất kỳ hình thức nào khác. Chia sẻ:…