Faith Stocks

Chúng tôi mong muốn các Hội Thánh

Những gì chúng tôi làm

Tìm kiếm

Chúng tôi dành nhiều thời gian để tìm kiếm các nguồn tài liệu phong phú.

Tải về

Tiếp theo chúng tôi tải về máy chủ của Hội Thánh để lưu trữ các tài liệu này.

Tạo ra

Ngoài ra, đội ngũ của chúng tôi đã sáng tạo & thiết kế một số tài liệu.

Phân loại

Giai đoạn này tốn nhiều thời gian sắp xếp để việc tìm kiếm trở nên dễ dàng.

Chia sẻ

Cuối cùng, chúng tôi chia sẻ chúng để giúp đỡ các Hội Thánh tại Việt Nam.